سینا پارس آریا / نمایندگی ها / آذربایجان غربی

شرکت های توزیعی  
 ردیف  نام  شماره تماس  آدرس 
 مهندسی پزشکی ابزار درمان سینا 044-33479200 ارومیه بلوار مدرس کوچه 20 نوذری ساختمان گلها  
 تعاونی درمان کار ارومیه 044-32232786   ارومیه خیابان مافی خیابان شاهد پلاک 1.9
 رویان طب پیران  044-44240303 پیرانشهر خیابان فرهنگ ظلع شرقی پلاک 3880