شرکت سینا پارس آریا

تعداد مراکز درمانی تحت پوشش

بیش از 600 مرکز

تعداد دانشگاه های تحت پوشش

56 دانشگاه

تعداد نمایندگان مجاز

بیش از 100 نماینده

کمپانی های سازنده

Loading