شرکت های توزیعی  
ردیف   نام    شماره تماس  آدرس
 1 هاره تجهیز شمال   011-44152345 آمل سبزه میدان مجتمع تجاری میرداماد طبقه اول اداری واحد 4